Psichologo pagalbos tikslas: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Uždaviniai:

1. Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir

padėti jas spręsti;

2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais),

turinčiais psichologinių problemų;

3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40